با توجه به دقت کوليس مقدار اعشاری آن بيان می شود. مثلا اعداد خوانده شده توسط کوليس 0.02 هميشه دارای اعشار زوج يعنی يا 0.02 ، 0.04 ، 0.06 ، 0.08 يا 0.00 می باشد و يا رقم اعشار کوليس 0.05 هميشه 0.00 يا 0.05 می باشد. بنابراين بايد دقت نمود اعدادی که خوانده می شوند در محدوده های ذکر شده باشند.

برای خواندن مقدار دقيق نشان داده شده ابتدا بايد مقدار صحيح اندازه خوانده شود. مقدار صحيح عددی است که صفر ورنيه بعد از آن قرار گرفته است. مثلا در تصوير زیر، صفر ورنيه بين عدد ۳۷ و ۳۸ قرار گرفته است. چون از ۳۷ رد شده و هنوز به ۳۸ نرسيده ، پس اندازه بايد از  ۳۷ بزرگتر و از ۳۸ کوچکتر باشد. بنابراين مقدار صحيح در اين اندازه گيری ۳۷ می شود.

برای خواندن مقدار اعشار بايد ديد کدام يک از خطوط مندرج روی ورنيه با خطوط مندرج روی خط کش در يک راستا قرار دارند. سپس با توجه به دقت کوليس استفاده شده مقادير را از صفر شمارش کرده تا به آن خط هم راستا با خط کش برسيم. اين مقدار ، مقدار اعشاری اندازه مورد نظر است. به عنوان مثال در تصوير بالا روی عدد ۴۶/۰ قرار گرفته است.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :