برقو

تهیه و توزیع برقوهای متنوع

دستی   ماشینی    متحرک    الماس    با ابعاد وتلرانسهای مختلف